Välkommen till Energihuskalkyl.

Nya versionen 2.0 är anpassad till Svebys referensvärden, FEBY12 metodik och en helt ny beräkningskärna anpassad till internationell beräkningsstandard.

Ver 1.0 kan fortfarande väljas för dig som redan lagt upp en byggnad i systemet eller har en beställare som önskar beräkning enligt ver 1.0 (t.ex inom Västerås kommun). Du väljer själv vilken version du ska använda för den aktuella byggnaden.

Tidigare ”prova på”-möjligheter har nu reducerats till beräkning av värmeförlusttalet. För årsenergiberäkning krävs en programlicens.

Det tidigare beräkningsstödet för uppföljning av värmeförluster med mätdata och för normalisering av mätdata för årsenergi kommer att läggas ut så snart dessa har kvalitetssäkrats.

Version 2.0 beräknar köpt energi, netto värmebehov, energiprestanda enligt BBR, viktad energi enligt FEBY12, Um, tidskonstant, DVUT för ett stort antal orter.

Är du inte inbjuden till en byggnad, krävs en användarlicens, men beräkning av byggnadens värmeförluster som Värmeförlusttal, Um och tidskonstant är dock fritt tillgängligt via demoversionen eller via registrering för en byggnad. 

Energihuskalkyl är programmet som hjälper dig att ställa krav på energieffektiva byggnader, beräkna dess energianvändning, samt mäta och följa upp. Här ges också praktiska tips och kunskaper. Energihuskalkyl är till nytta:För kommunen är det ett verktyg för att ställa energikrav för egna byggnader eller vid markanvisningar eller tomträttsavtal. Genom att såväl indata som resultat är tydligt redovisade kan handlingarna snabbt granskas av kontrollerande part. Energidata sparas i en databas för kommande uppföljningar och energideklaration.För byggherren underlättas granskning av anbudshandlingar genom att låta samtliga anbudsgivare redovisa energiprestanda för sitt anbud med ifyllda data i Energihuskalkyl.

För husleverantören/entreprenören är Energihuskalkyl det snabbaste och enklaste kalkylstödet för att i tidigt anbudsskede ta fram anbudshandlingar.

Metoder och kriterier enligt FEBY12 finns på hemsidan för Sveriges Centrum för Nollenergihus, se www. nollhus.se.